Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Specifické obchodní podmínky na dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu • KUBOUŠEK s.r.o. 


  1. Obecná ustanovení

  1.1 V těchto specifických obchodních podmínkách na dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti KUBOUŠEK s.r.o., budou mít následující pojmy tento význam:


  SOP – znamenají tyto specifické obchodní podmínky na dodání zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího,


  OZ – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,


  GDPR – znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

  prodávající – znamená společnost KUBOUŠEK s.r.o., IČO: 26076306, se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12488,


  kupující – znamená jakoukoli osobu, která v pozici podnikatele (tj. jakákoliv osoba, která samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku), uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na dodávku zboží prostřednictvím internetového obchodu na dodávku zboží,


  kupní smlouva – je smlouva o dodávce zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu,
  internetový obchod – je internetový obchod prodávajícího provozovaný na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.kubousek.cz


  zboží – jsou veškeré movité věci a jejich součásti, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu na základě kupní smlouvy, přičemž není podstatné, jak je zboží v kupní smlouvě označeno; zboží zahrnuje též veškeré související služby a jiná plnění, ke kterým se prodávající v kupní smlouvě zavázal,


  uživatelský účet – znamená účet kupujícího zřízený pro účely objednávek zboží prostřednictvím internetového obchodu, 
  objednávka – je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy,


  objednávkový formulář – je formulář určený pro vytvoření objednávky prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na webových stránkách internetového obchodu a který obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu), b) způsobu úhrady kupní ceny za zboží, c) požadovaném způsobu doručení zboží, d) nákladech spojených s dodáním zboží,
  potvrzení o obdržení objednávky – je automatická a informativní e-mailová zpráva doručená kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, v níž je kupující informován o tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu,
  potvrzení objednávky – je potvrzení (akceptace) návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího. Doručení potvrzení objednávky je okamžikem uzavření kupní smlouvy.


  1.2 Tyto SOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.


  1.3 Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou SOP platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy. Znění SOP je prodávající oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění SOP.


  1.4 SOP platí v celém rozsahu, pokud si strany v kupní smlouvě výslovně nedohodnou jinak (taková dohoda musí být učiněna výslovně a písemně a musí být podepsána oběma stranami). Obsah kupní smlouvy je nadřazen těmto SOP. Obchodní podmínky kupujícího platí pouze v případě, že s nimi prodávající při uzavření příslušné smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky kupujícího podmiňují použití těchto SOP výslovným písemným souhlasem kupujícího, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 OZ.


  1.5 SOP se nevztahují na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ.


  2 Uživatelský účet
  2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (uživatelského účtu). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Registrace kupujícího, resp. zřízení uživatelského účtu, je podmínkou pro objednání zboží z internetového obchodu. Bez registrace kupujícího na webové stránce bude možné provádět objednávky pouze s pomocí e-mailu.


  2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


  2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Účet uživatele obsahuje minimálně tyto údaje: identifikační číslo (IČ) a adresu sídla kupujícího, jméno, příjmení a email oprávněné osoby - pouze jedna oprávněná osoba může být spojena s jedním uživatelským účtem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


  2.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto SOP.

  2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.


  3 Informace o zboží 
  3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se v tomto případě nepoužije. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího za podmínek stanovených v čl. IV. těchto SOP.


  3.2 Informace o zboží včetně uvedení cen jsou vždy uvedeny u každého zboží umístěného na webové stránce internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


  3.3 Webové stránky internetového obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž tyto informace platí pouze v případě, že zboží je dodáváno v rámci České republiky.


  3.4 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje rovněž informaci o termínu dodání zboží, přičemž tento termín je stanoven pouze orientačně a je vždy závislý na dodání zboží ze strany výrobce nebo dodavatele zboží. Závazný termín dodání zboží bude vždy uveden až v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
   
  4 Uzavření kupní smlouvy
  4.1 Kupující svoji objednávku zboží činí u prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní internetového obchodu a zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Objednávku zboží může kupující provést pouze prostřednictvím svého uživatelského účtu. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


  4.2 Neprodleně po obdržení objednávky bude kupujícímu zasláno potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. Toto potvrzení je generováno automaticky a jedná se pouze o informativní zprávu kupujícímu, v níž je kupující informován o tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu. Tímto potvrzením o obdržení objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.


  4.3 Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena až okamžikem, kdy kupujícímu bude doručeno potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky bude doručeno kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu, a to bez zbytečného odkladu po učinění objednávky. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen učiněnou objednávku zboží přijmout a akceptovat.


  4.4 Objednávky kupujícího, u nichž bylo kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení objednávky, se považují za závazné. Kupující může zrušit takto učiněnou objednávku pouze do doby, než mu bude doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může zrušit objednávku pouze prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu kupujícího zaslané na e-mailovou adresu prodávajícího: pristroje-shop@kubousek.cz


  4.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


  5 Cena a platební podmínky
  5.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy bude kupující hradit na základě faktury (daňového dokladu), která bude kupujícímu doručena spolu s dodáním zboží nebo následně po dodání zboží kupujícímu, a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Faktura (daňový doklad) bude doručena kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude čtrnáct (14) dnů ode dne jejího vystavení. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího sjednání individuálních platebních podmínek.


  5.2 Prodávající je dle své volby oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny za zboží nebo její části ještě před zasláním zboží kupujícímu. V takovém případě bude ze strany prodávajícího vystavena zálohová faktura na úhradu kupní ceny za zboží nebo její části. Splatnost této zálohové faktury bude 5 dnů ode dne jejího vystavení. Takto uhrazená záloha bude vyúčtována v daňovém dokladu (faktuře) na úhradu zboží, která bude kupujícímu zaslána v souladu s předchozím bodem 5.1. těchto SOP.


  5.3 Společně s cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu též náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto náklady budou vyfakturovány kupujícímu ve faktuře, kterou bude vyúčtována kupní cena za zboží. Každá položka bude na faktuře uvedena jednotlivě.


  5.4 Faktura vystavená prodávajícím bude obsahovat: a) cenu za jednotku množství a celkovou cenu za celou dodávku zboží bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH, b) číslo účtu a kód banky, na který má být cena za zboží uhrazena, c) lhůtu splatnosti faktury, d) veškeré ostatní náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Fakturované množství zboží, cena za zboží a další položky musí odpovídat položkám uvedeným v objednávce, pokud nedošlo k její platné změně. Pokud se fakturovaná cena skládá z více položek, je prodávající povinen ve faktuře tyto položky řádně rozúčtovat.


  5.5 Úhrada jakékoliv části kupní ceny za zboží provedená bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


  5.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


  5.7 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží nebo jakékoliv její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Takto stanovená smluvní pokuta za porušení povinností kupujícího se nedotýká případného nároku prodávajícího na náhradu škody nebo úroků z prodlení.


  5.8 Při nedodržení splatnosti výzvy k úhradě vystaví prodávající dnem, kdy je možná fyzická dodávka zboží, zálohovou fakturu na celou kupní cenu za zboží. Zboží bude vydáno kupujícímu až po úhradě této zálohové faktury, přičemž splnění dodávky ze strany prodávajícího je zajištěno vystavením této zálohové faktury na celou kupní cenu za zboží. Při nedodržení splatnosti této zálohové faktury jsou sankce shodné jako v bodě 5.7. těchto SOP, a navíc bude účtováno skladné, a to nejméně ve výši 0,25 % z kupní ceny za zboží včetně DPH za každý den po uplynutí splatnosti této faktury. V případě prodlení s úhradou zálohy je prodávající dále oprávněn prodat zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu kupujícímu nejdříve po uhrazení zálohové faktury. V takovém případě se nejedná o prodlení dodávky na straně prodávajícího.


  6 Dodání zboží
  6.1 Na základě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží včetně všech dokladů, které se ke zboží vztahují, a převede na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží i s doklady převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží.


  6.2 Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě.


  6.3 Dojde-li po uzavření kupní smlouvy ke změně výrobního programu bez možnosti dodání původního typu zboží nebo k takové inovaci, která mění požadované parametry, funkční vlastnosti nebo kupní cenu zboží podle kupní smlouvy či k prodloužení dodací lhůty proti výše uvedeným termínům, je prodávající povinen do 15-ti (15) dnů poté, co se o takové změně dozví, oznámit tuto změnu kupujícímu. Kupující může v tomto případě od kupní smlouvy bez náhrady odstoupit nebo požadovat změnu zboží dle aktuální nabídky


  6.4 V případě nedodržení dodacích lhůt ze strany prodávajícího může kupující požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny za zboží včetně DPH za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z kupní ceny za zboží včetně DPH. To neplatí, bylo-li prodlení způsobeno zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojících mimo sféru vlivu prodávajícího, popř. jeho obchodních partnerů, např. živelnou katastrofou, výlukou energií, vyhlášením nouzového či obdobného stavu, stávkou, nepokoji nebo podobnou událostí. V takovém případě se dodací lhůty úměrně prodlužují. Kupující není oprávněn domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


  6.5 V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojící mimo sféru vlivu prodávajícího. znemožňuje částečné nebo celkové splnění uzavřené kupní smlouvy, je prodávající zproštěn svých závazků z této kupní smlouvy a není odpovědný za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitom není rozhodné, zda taková příčina existovala v době uzavření kupní smlouvy nebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu kupní smlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána.


  6.6 V případě, že si kupující sjedná dodávku zboží na dobírku a zboží neodebere od přepravce, budou mu doúčtovány všechny vícenáklady spojené se zpětnou dopravou zboží. Dále mu bude účtováno skladné u společnosti KUBOUŠEK s.r.o., a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den uskladnění. Zboží bude po vrácení opět zasláno objednateli. Při opětném nepřevzetí bude zboží uskladněno a vydáno až po zaplacení plné ceny zboží včetně skladného. Platba za zboží bude uhrazena na základě výzvy k úhradě a daňový doklad jako potvrzení přijetí platby bude vydán až po úhradě celé kupní ceny.


  6.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci, aniž by muselo jít o prvního dopravce pro přepravu zboží do místa určení dle ustanovení § 2123 OZ.


  6.8 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH vlastnictvím prodávajícího (výhrada vlastnického práva) a ten je oprávněn v případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti požadovat vrácení tohoto zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zboží vrátit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne uplatnění požadavku prodávajícího na vrácení zboží, a to v původním obalu, popř. zabalené způsobem odpovídajícím původnímu balení. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není kupující oprávněn dát zboží s výhradou vlastnictví do zástavy nebo se zbožím jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). Při zadržení zboží, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je kupující povinen neprodleně vyrozumět prodávajícího.


  6.9 V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo jakékoliv jeho části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za zboží včetně DPH, s jehož převzetím je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši nebo jakýkoliv jiný nárok prodávajícího, který může prodávající dle kupní smlouvy nebo těchto SOP mít.


  6.10 Prodávající je dle své volby oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny za zboží nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu a není tak povinen odeslat zboží kupujícímu před uhrazením celé kupní ceny za zboží nebo její části. V tomto případě se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 OZ.

  7 Odstoupení od smlouvy
  7.1 Odstoupení od kupní smlouvy je možné, vedle případů výslovně uvedených v těchto SOP, pouze z důvodu jejího podstatného porušení. Okamžikem doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy druhé smluvní straně kupní smlouva zaniká, a to s účinky ex tunc (tj. od samého počátku).


  7.2 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit: a) bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží včetně DPH po dobu delší než sedm (7) dnů, b) bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než sedm (7) dnů, c) bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení.


  7.3 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě neúspěšného uplatnění práv z vadného plnění pro opakovaný výskyt vady u zboží podle bodu 8.7. těchto SOP. V případě odstoupení od kupní smlouvy vzniká kupujícímu nárok na vrácení částky odpovídající kupní ceně za zboží. Kupující nemá nárok na vracení nákladů spojených s balením a dodáním zboží.


  7.4 Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody vzniklé porušením povinností dle kupní smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení kupní smlouvy.


  8 Práva z vadného plnění
  8.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních vlastností zboží stanovených kupní smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.


  8.2 Kupující je povinen zboží při jeho dodání řádně zkontrolovat a zjevné vady uvést do dodacího listu a není-li to možné, oznámit takové vady prodávajícímu písemně ve lhůtě stanovené v následujícím odstavci.


  8.3 Kupující je povinen oznámit vady prodávajícímu písemně, bezodkladně po jejich zjištění, pomocí reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách prodávajícího www.kti-shop.cz, přičemž za písemnou formu bude pro tento účel považována též e-mailová či jiná elektronická zpráva bez zaručeného elektronického podpisu odeslaná z emailové adresy uvedené v uživatelském účtu kupujícího adresovaná na: pristroje-shop@kubousek.cz


  8.4 . Za včasné oznámení vad se považuje, pokud kupující oznámil: a) zjevné vady nejpozději do tří (3) dnů ode dne převzetí zboží a b) ostatní vady do pěti (5) dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud kupující neoznámí vady zboží ve lhůtách dle tohoto odstavce, je zboží považováno za dodané bez vad a kompletní. Prodlení s jakoukoliv lhůtou znamená prekluzi práva z vadného plnění.


  8.5 Prodávající neposkytuje na zboží záruku za jakost.


  8.6 Oznámení vad musí být učiněno písemně za podmínek stanovených v bodě. 8.3. těchto SOP a musí obsahovat mimo jiné identifikační údaje reklamovaného zboží, popis zjištěných vad a doklady osvědčující oprávněnost reklamace. Spolu s oznámením vad a ve lhůtě k oznámení vad dle bodu 8.3. těchto SOP musí být prodávajícímu na náklady kupujícího doručeno též reklamované zboží, a to v původním obalu, popř. zabalené způsobem odpovídajícím původnímu balení. Veškeré údaje a dokumenty osvědčující oprávněnost reklamace musí být v českém nebo v anglickém jazyce.


  8.7 V případě včasného oznámení vad dle bodu 8.3 těchto SOP a splnění podmínek dle bodu 8.5.těchto SOP (tj. prokázání oprávněnosti reklamace kupujícím a doručení zboží prodávajícímu), prodávající dle své volby: a) poskytne slevu z kupní ceny, nebo b) odstraní vady zboží vhodným způsobem a v přiměřené lhůtě, nejpozději však ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne řádného oznámení vady a splnění podmínek dle bodu 8.5.těchto SOP, nebo nejpozději ve lhůtě sedmdesáti pěti (75) dnů ode dne řádného oznámení vady a splnění podmínek dle bodu 8.5.těchto SOP v případě, že je k odstranění vady zapotřebí dodání náhradních dílů. Pokud bude reklamovaná vada, za kterou odpovídá prodávající, jedním z těchto způsobů vypořádána, dojde k nápravě vadného plnění a k zániku jakýchkoliv jiných nároků kupujícího v souvislosti s daným vadným plněním prodávajícího, s výjimkou nároku na náhradu skutečné a prokazatelně vzniklé škody (za ušlý zisk prodávající neodpovídá), bude-li za ni prodávající odpovědný dle příslušných ustanovení OZ. V případě, že bude během reklamace prodávajícím zjištěno použití nebo manipulace se zbožím v rozporu s návodem k použití, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení diagnostického poplatku ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých) za každou posuzovanou reklamaci.


  8.8 V případě, že se i po odstranění vady prodávajícím podle bodu 8.6. těchto SOP u reklamovaného zboží opakovaně, nejméně ovšem třikrát (3x), vyskytne na reklamovaném zboží stejná vada, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s bodem 7.3. těchto SOP. Stejné právo pak náleží kupujícímu v případě, kdy se opakovaně, nejméně ovšem čtyřikrát (4x), vyskytne na reklamovaném zboží různá vada.


  8.9 Prodávající neodpovídá zejména za tyto vady zboží: a) vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, b) vzniklé užíváním zboží v rozporu s účelem kupní smlouvy nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání, c) vzniklé užíváním zboží v rozporu s dokumentací vztahující se ke zboží (zejména návodem k obsluze), jakož i v rozporu s poskytnutým školením, d) způsobené zaviněným jednáním kupujícího, vadným použitím, chybou dohledu či údržby ze strany kupujícího.


  8.10 V případě uplatněné reklamace se zavazuje kupující poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby prodávající mohl přezkoumat oprávněnost reklamace. Pokud kupující poruší uvedenou povinnost a dále pokud neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, neposkytne prodávajícímu reklamované zboží, nebo nedodá ve lhůtě stanovené prodávajícím dostatečné podklady k tomu, aby byl prodávající schopen vyčíslit přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku kupujícího z vadného plnění.


  8.11 Kupující není oprávněn jím reklamované zboží sám opravovat či s ním jinak manipulovat za účelem odstranění reklamované vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.


  8.12 Pokud kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy a za tuto škodu bude dle příslušných ustanovení OZ odpovědný prodávající, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné a prokazatelně vzniklé škody, nikoliv však k úhradě ušlého zisku nebo jiných nepřímých škod, a to maximálně do výše částky odpovídající výši kupní ceny za zboží sjednané v kupní smlouvě (limitace náhrady škody).


  8.13 Kupující nemá právo na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení s dodávkou zboží od dodavatelů prodávajícího nezbytného pro splnění závazku prodávajícího dle kupní smlouvy.


  9 Ochrana osobních údajů
  9.1 Prodávající za účelem vedení uživatelského účtu a za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje o kupujícím, které kupující prodávajícímu v této souvislosti sdělil.


  9.2 Osobní údaje o kupujícím bude prodávající zpracovávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy ČR (včetně práva EU) upravující ochranu osobních údajů, zejména v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.


  9.3 Svou informační povinnost vůči kupujícímu, ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu, uzavření a plnění kupní smlouvy a dále plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, plní prodávající prostřednictvím Zásad o zpracování osobních údajů zveřejněných na webových stánkách prodávajícího.

  9.4 V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k jakémukoliv výkonu práv kupujícího plynoucích ze zpracování jeho osobních údajů se může kupující obrátit na prodávajícího prostřednictvím uživatelského rozhraní, případně může svůj dotaz, připomínku, vznesení námitky či jakýkoliv jiný výkon práv kupujícího plynoucích ze zpracování jeho osobních údajů směřovat na email: gdpr@kubousek.eu nebo písemně na adresu prodávajícího: Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice. Tyto údaje jsou zároveň kontaktními údaji prodávajícího, pokud v těchto SOP není stanoveno jinak.


  10 Společná a závěrečná ustanovení
  10.1 Veškeré otázky kupní smlouvou nebo těmito SOP výslovně neupravené se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. K rozhodování veškerých sporů mezi prodávajícím a kupujícím plynoucích z konkrétního obchodního vztahu je výlučně příslušný věcně příslušný soud v Českých Budějovicích, tj. buď Okresní, nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.


  10.2 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst jakoukoliv svou pohledávku, ať vzniklou na základě kupní smlouvy nebo nabytou postoupením či jinak, vůči jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím, ani takovou pohledávku postoupit na třetí osobu. Kupující rovněž není oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakákoliv jiná práva či povinnosti z kupní smlouvy nebo kupní smlouvu jako celek.


  10.3 Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jakoukoliv jejich část, z důvodu jakýchkoliv protipohledávek či tvrzeného nároku z vadného plnění (např. z důvodu reklamace zboží).


  10.4 Je-li v kupní smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato je nedílnou součástí kupní smlouvy; pokud bude rozpor mezi těmito dokumenty navzájem nebo mezi těmito dokumenty a SOP, budou aplikovány v následujícím pořadí: kupní smlouva, přílohy kupní smlouvy (vyjma SOP) a jako poslední budou vždy aplikovány SOP.


  10.5 Pokud by některá ustanovení kupní smlouvy nebo těchto SOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, zdánlivými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost, či vymahatelnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy, SOP nebo těchto dokumentů jako celku. V takovém případě strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu takového ustanovení.


  10.6 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu, přičemž pro tyto účely bude za kontaktní adresu považována e-mailová adresa kupujícího uvedená v uživatelském účtu.

   
  10.7 Kupující na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností. V souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ se výslovně vylučuje použití obchodních zvyklostí a dále je vyloučena aplikace ustanovení § 557 a 1805 odst. 2 OZ.


  10.8 SOP ver. 20201001 jsou účinné od 1.10 2020.
   
   

   

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později