Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Specifické obchodní podmínky na dodání zbožíprostřednictvím internetového obchodu • KUBOUŠEKs.r.o. 


  1. Obecná ustanovení

  1.1 V těchto specifických obchodních podmínkách na dodánízboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti KUBOUŠEK s.r.o.,budou mít následující pojmy tento význam:


  SOP – znamenají tyto specifické obchodnípodmínky na dodání zboží a služeb prostřednictvím internetového obchoduprodávajícího,


  OZ – znamená zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění,


  GDPR – znamená nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtoúdajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobníchúdajů),

  prodávající – znamená společnost KUBOUŠEKs.r.o., IČO: 26076306, se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12488,


  kupující – znamená jakoukoli osobu, kteráv pozici podnikatele (tj. jakákoliv osoba, která samostatně na vlastní účeta odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobnýmzpůsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku), uzavřelas prodávajícím kupní smlouvu na dodávku zboží prostřednictvím internetovéhoobchodu na dodávku zboží,


  kupní smlouva – je smlouva o dodávcezboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetovéhoobchodu,
  internetový obchod – je internetový obchod prodávajícíhoprovozovaný na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.kubousek.cz


  zboží – jsou veškeré movité věci a jejichsoučásti, které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu na základě kupnísmlouvy, přičemž není podstatné, jak je zboží v kupní smlouvě označeno;zboží zahrnuje též veškeré související služby a jiná plnění, ke kterým seprodávající v kupní smlouvě zavázal,


  uživatelský účet – znamená účetkupujícího zřízený pro účely objednávek zboží prostřednictvím internetovéhoobchodu, 
  objednávka – je návrhem kupujícího na uzavření kupnísmlouvy,


  objednávkový formulář – je formulář určený pro vytvořeníobjednávky prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn nawebových stránkách internetového obchodu a který obsahuje zejména informaceo: a) objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronickéhonákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu), b) způsobu úhradykupní ceny za zboží, c) požadovaném způsobu doručení zboží, d) nákladechspojených s dodáním zboží,
  potvrzení o obdržení objednávky – jeautomatická a informativní e-mailová zpráva doručená kupujícímu nae-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, v níž je kupující informováno tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu,
  potvrzeníobjednávky – je potvrzení (akceptace) návrhu na uzavření kupní smlouvy(objednávky) ze strany prodávajícího. Doručení potvrzení objednávky jeokamžikem uzavření kupní smlouvy.


  1.2 Tyto SOP upravují vzájemná práva a povinnostismluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřenémezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.


  1.3 Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřenémezi prodávajícím a kupujícím jsou SOP platné ve znění účinném ke dniuzavření kupní smlouvy. Znění SOP je prodávající oprávněn jednostranně měnitči doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stranvzniklá po dobu účinnosti předchozího znění SOP.


  1.4 SOP platí v celém rozsahu, pokud si stranyv kupní smlouvě výslovně nedohodnou jinak (taková dohoda musí být učiněnavýslovně a písemně a musí být podepsána oběma stranami). Obsah kupní smlouvyje nadřazen těmto SOP. Obchodní podmínky kupujícího platí pouze v případě,že s nimi prodávající při uzavření příslušné smlouvy vyjádřil svůj výslovnýpísemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky kupujícího podmiňujípoužití těchto SOP výslovným písemným souhlasem kupujícího, uplatní sekolizní ustanovení § 1751 odst. 2 OZ.


  1.5 SOP se nevztahují na případy, kdy je kupujícíspotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ.


  2 Uživatelský účet
  2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stráncemůže kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (uživatelskéhoúčtu). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávánízboží. Registrace kupujícího, resp. zřízení uživatelského účtu, je podmínkoupro objednání zboží z internetového obchodu. Bez registrace kupujícího nawebové stránce bude možné provádět objednávky pouze s pomocí e-mailu.


  2.2 Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechnyúdaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejichzměně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu apři objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


  2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečenuživatelským jménem (e-mail) a heslem. Účet uživatele obsahuje minimálnětyto údaje: identifikační číslo (IČ) a adresu sídla kupujícího, jméno,příjmení a email oprávněné osoby - pouze jedna oprávněná osoba může býtspojena s jedním uživatelským účtem. Kupující je povinen zachovávatmlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelskéhoúčtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetímosobám.


  2.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet,a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct(12) měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy poruší své povinnosti z kupnísmlouvy nebo těchto SOP.

  2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusíbýt dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení.


  3 Informace o zboží 
  3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránceinternetového obchodu je informativního charakteru a prodávající nenípovinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst.2 OZ se v tomto případě nepoužije. Smluvní vztah mezi kupujícím aprodávajícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zapodmínek stanovených v čl. IV. těchto SOP.


  3.2 Informace o zboží včetně uvedení cen jsou vždyuvedeny u každého zboží umístěného na webové stránce internetového obchodu.Ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH a všech souvisejícíchpoplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány vewebovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezenamožnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednanýchpodmínek.


  3.3 Webové stránky internetového obchodu obsahujerovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemžtyto informace platí pouze v případě, že zboží je dodáváno v rámci Českérepubliky.


  3.4 Webové rozhraní internetového obchodu obsahujerovněž informaci o termínu dodání zboží, přičemž tento termín je stanovenpouze orientačně a je vždy závislý na dodání zboží ze strany výrobce nebododavatele zboží. Závazný termín dodání zboží bude vždy uveden až vpotvrzení objednávky ze stranyprodávajícího.
   
  4 Uzavření kupní smlouvy
  4.1 Kupující svoji objednávku zboží činí u prodávajícíhoelektronicky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupujícíprovádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře na webovémrozhraní internetového obchodu a zasláním vyplněného objednávkovéhoformuláře prodávajícímu. Objednávku zboží může kupující provést pouzeprostřednictvím svého uživatelského účtu. Veškeré údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím považovány za správné.


  4.2 Neprodleně po obdržení objednávky bude kupujícímuzasláno potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícíhouvedenou v uživatelském účtu. Toto potvrzení je generováno automaticky ajedná se pouze o informativní zprávu kupujícímu, v níž je kupujícíinformován o tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu. Tímtopotvrzením o obdržení objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy mezikupujícím a prodávajícím.


  4.3 Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím jeuzavřena až okamžikem, kdy kupujícímu bude doručeno potvrzení objednávky.Potvrzení objednávky bude doručeno kupujícímu na e-mailovou adresukupujícího uvedenou v uživatelském účtu, a to bez zbytečného odkladu poučinění objednávky. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinenučiněnou objednávku zboží přijmout a akceptovat.


  4.4 Objednávky kupujícího, u nichž bylo kupujícímudoručeno potvrzení o obdržení objednávky, se považují za závazné. Kupujícímůže zrušit takto učiněnou objednávku pouze do doby, než mu bude doručenopotvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může zrušitobjednávku pouze prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané z e-mailovéadresy uvedené v uživatelském účtu kupujícího zaslané na e-mailovou adresuprodávajícího: pristroje-shop@kubousek.cz


  4.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačníchprostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímupři použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřenímkupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonníhovory) si hradí kupující sám.


  5 Cena a platební podmínky
  5.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodánímzboží dle kupní smlouvy bude kupující hradit na základě faktury (daňovéhodokladu), která bude kupujícímu doručena spolu s dodáním zboží nebo následněpo dodání zboží kupujícímu, a to bezhotovostně převodem na účetprodávajícího uvedený na faktuře. Faktura (daňový doklad) bude doručenakupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenouv uživatelském účtu. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude čtrnáct (14)dnů ode dne jejího vystavení. Tímto ustanovením není omezena možnostprodávajícího sjednání individuálních platebních podmínek.


  5.2 Prodávající je dle své volby oprávněn požadovatuhrazení celé kupní ceny za zboží nebo její části ještě před zasláním zbožíkupujícímu. V takovém případě bude ze strany prodávajícího vystavenazálohová faktura na úhradu kupní ceny za zboží nebo její části. Splatnosttéto zálohové faktury bude 5 dnů ode dne jejího vystavení. Takto uhrazenázáloha bude vyúčtována v daňovém dokladu (faktuře) na úhradu zboží, kterábude kupujícímu zaslána v souladu s předchozím bodem 5.1. těchto SOP.


  5.3 Společně s cenou zboží je kupující povinenuhradit prodávajícímu též náklady spojené s balením a dodáním zboží vesmluvené výši. Tyto náklady budou vyfakturovány kupujícímu ve faktuře,kterou bude vyúčtována kupní cena za zboží. Každá položka bude na faktuřeuvedena jednotlivě.


  5.4 Faktura vystavená prodávajícím bude obsahovat: a)cenu za jednotku množství a celkovou cenu za celou dodávku zboží bez DPH,sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH, b) číslo účtu a kód banky, na který mábýt cena za zboží uhrazena, c) lhůtu splatnosti faktury, d) veškeré ostatnínáležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Fakturovanémnožství zboží, cena za zboží a další položky musí odpovídat položkámuvedeným v objednávce, pokud nedošlo k její platné změně. Pokud sefakturovaná cena skládá z více položek, je prodávající povinen ve faktuřetyto položky řádně rozúčtovat.


  5.5 Úhrada jakékoliv části kupní ceny za zbožíprovedená bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje zauhrazenou dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


  5.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnutéprodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


  5.7 V případě, že je kupující v prodlení s úhradoukupní ceny za zboží nebo jakékoliv její části, je povinen uhraditprodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH zakaždý i započatý den prodlení. Takto stanovená smluvní pokuta za porušenípovinností kupujícího se nedotýká případného nároku prodávajícího na náhraduškody nebo úroků z prodlení.


  5.8 Při nedodržení splatnosti výzvy k úhradě vystavíprodávající dnem, kdy je možná fyzická dodávka zboží, zálohovou fakturu nacelou kupní cenu za zboží. Zboží bude vydáno kupujícímu až po úhradě tétozálohové faktury, přičemž splnění dodávky ze strany prodávajícího jezajištěno vystavením této zálohové faktury na celou kupní cenu za zboží. Přinedodržení splatnosti této zálohové faktury jsou sankce shodné jako v bodě5.7. těchto SOP, a navíc bude účtováno skladné, a to nejméně ve výši 0,25 %z kupní ceny za zboží včetně DPH za každý den po uplynutí splatnosti tétofaktury. V případě prodlení s úhradou zálohy je prodávající dále oprávněnprodat zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímukupujícímu nejdříve po uhrazení zálohové faktury. V takovém případě senejedná o prodlení dodávky na straně prodávajícího.


  6 Dodání zboží
  6.1 Nazákladě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že odevzdákupujícímu zboží včetně všech dokladů, které se ke zboží vztahují, a převedena něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží i s dokladypřevzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží.


  6.2 Prodávající splní svou povinnost odevzdat zbožíkupujícímu předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě.


  6.3 Dojde-li po uzavření kupní smlouvy ke změněvýrobního programu bez možnosti dodání původního typu zboží nebo k takovéinovaci, která mění požadované parametry, funkční vlastnosti nebo kupní cenuzboží podle kupní smlouvy či k prodloužení dodací lhůty proti výše uvedenýmtermínům, je prodávající povinen do 15-ti (15) dnů poté, co se o takovézměně dozví, oznámit tuto změnu kupujícímu. Kupující může v tomto případě odkupní smlouvy bez náhrady odstoupit nebo požadovat změnu zboží dle aktuálnínabídky


  6.4 V případě nedodržení dodacích lhůt ze stranyprodávajícího může kupující požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 %z kupní ceny za zboží včetně DPH za každý den prodlení, maximálně však dovýše 5 % z kupní ceny za zboží včetně DPH. To neplatí, bylo-li prodlenízpůsobeno zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojících mimo sféru vlivuprodávajícího, popř. jeho obchodních partnerů, např. živelnou katastrofou,výlukou energií, vyhlášením nouzového či obdobného stavu, stávkou, nepokojinebo podobnou událostí. V takovém případě se dodací lhůty úměrně prodlužují.Kupující není oprávněn domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušenípovinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


  6.5 V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojícímimo sféru vlivu prodávajícího. znemožňuje částečné nebo celkové splněníuzavřené kupní smlouvy, je prodávající zproštěn svých závazků z této kupnísmlouvy a není odpovědný za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitomnení rozhodné, zda taková příčina existovala v době uzavření kupní smlouvynebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu kupnísmlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána.


  6.6 V případě, že si kupující sjedná dodávku zboží nadobírku a zboží neodebere od přepravce, budou mu doúčtovány všechnyvícenáklady spojené se zpětnou dopravou zboží. Dále mu bude účtováno skladnéu společnosti KUBOUŠEK s.r.o., a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží zakaždý den uskladnění. Zboží bude po vrácení opět zasláno objednateli. Přiopětném nepřevzetí bude zboží uskladněno a vydáno až po zaplacení plné cenyzboží včetně skladného. Platba za zboží bude uhrazena na základě výzvy kúhradě a daňový doklad jako potvrzení přijetí platby bude vydán až po úhraděcelé kupní ceny.


  6.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícíhopředáním zboží prvnímu dopravci, aniž by muselo jít o prvního dopravce propřepravu zboží do místa určení dle ustanovení § 2123 OZ.


  6.8 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní cenyvčetně DPH vlastnictvím prodávajícího (výhrada vlastnického práva) a ten jeoprávněn v případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti požadovatvrácení tohoto zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zboží vrátitnejpozději do pěti (5) dnů ode dne uplatnění požadavku prodávajícího navrácení zboží, a to v původním obalu, popř. zabalené způsobem odpovídajícímpůvodnímu balení. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není kupujícíoprávněn dát zboží s výhradou vlastnictví do zástavy nebo se zbožím jakkolidisponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). Při zadrženízboží, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob jekupující povinen neprodleně vyrozumět prodávajícího.


  6.9 V případě, že je kupující v prodlení s převzetímzboží nebo jakékoliv jeho části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvnípokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za zboží včetně DPH, s jehož převzetím jev prodlení, za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčennárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši nebo jakýkoliv jiný nárokprodávajícího, který může prodávající dle kupní smlouvy nebo těchto SOP mít.


  6.10 Prodávající je dle své volby oprávněn požadovatuhrazení celé kupní ceny za zboží nebo její části ještě před odesláním zbožíkupujícímu a není tak povinen odeslat zboží kupujícímu před uhrazením celékupní ceny za zboží nebo její části. V tomto případě se nepoužije ustanovení§ 2119 odst. 1 OZ.

  7 Odstoupení od smlouvy
  7.1 Odstoupení od kupní smlouvy je možné, vedle případůvýslovně uvedených v těchto SOP, pouze z důvodu jejího podstatného porušení.Okamžikem doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy druhé smluvnístraně kupní smlouva zaniká, a to s účinky ex tunc (tj. od samého počátku).


  7.2 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvyodstoupit: a) bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zbožívčetně DPH po dobu delší než sedm (7) dnů, b) bude-li kupující v prodlenís převzetím zboží po dobu delší než sedm (7) dnů, c) bude-li ohledněkupujícího zahájeno insolvenční řízení.


  7.3 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupitpouze v případě neúspěšného uplatnění práv z vadného plnění pro opakovanývýskyt vady u zboží podle bodu 8.7. těchto SOP. V případě odstoupení odkupní smlouvy vzniká kupujícímu nárok na vrácení částky odpovídající kupníceně za zboží. Kupující nemá nárok na vracení nákladů spojených s balením adodáním zboží.


  7.4 Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároku nasmluvní pokutu a na náhradu škody vzniklé porušením povinností dle kupnísmlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporůmezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůlesmluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení kupnísmlouvy.


  8 Práva z vadného plnění
  8.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžikupřechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Vadou serozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních vlastností zbožístanovených kupní smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.


  8.2 Kupující je povinen zboží při jeho dodání řádnězkontrolovat a zjevné vady uvést do dodacího listu a není-li to možné,oznámit takové vady prodávajícímu písemně ve lhůtě stanovené v následujícímodstavci.


  8.3 Kupující je povinen oznámit vady prodávajícímupísemně, bezodkladně po jejich zjištění, pomocí reklamačního formuláředostupného na webových stránkách prodávajícího www.kti-shop.cz, přičemž za písemnou formubude pro tento účel považována též e-mailová či jiná elektronická zpráva bezzaručeného elektronického podpisu odeslaná z emailové adresy uvedenév uživatelském účtu kupujícího adresovaná na: pristroje-shop@kubousek.cz


  8.4 . Za včasné oznámení vad se považuje, pokudkupující oznámil: a) zjevné vady nejpozději do tří (3) dnů ode dne převzetízboží a b) ostatní vady do pěti (5) dnů ode dne jejich zjištění, nejpozdějivšak do šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud kupující neoznámívady zboží ve lhůtách dle tohoto odstavce, je zboží považováno za dodané bezvad a kompletní. Prodlení s jakoukoliv lhůtou znamená prekluzi právaz vadného plnění.


  8.5 Prodávající neposkytuje na zboží záruku zajakost.


  8.6 Oznámení vad musí být učiněno písemně za podmínekstanovených v bodě. 8.3. těchto SOP a musí obsahovat mimo jiné identifikačníúdaje reklamovaného zboží, popis zjištěných vad a doklady osvědčujícíoprávněnost reklamace. Spolu s oznámením vad a ve lhůtě k oznámení vad dlebodu 8.3. těchto SOP musí být prodávajícímu na náklady kupujícího doručenotéž reklamované zboží, a to v původním obalu, popř. zabalené způsobemodpovídajícím původnímu balení. Veškeré údaje a dokumenty osvědčujícíoprávněnost reklamace musí být v českém nebo v anglickém jazyce.


  8.7 V případě včasného oznámení vad dle bodu 8.3těchto SOP a splnění podmínek dle bodu 8.5.těchto SOP (tj. prokázáníoprávněnosti reklamace kupujícím a doručení zboží prodávajícímu),prodávající dle své volby: a) poskytne slevu z kupní ceny, nebo b) odstranívady zboží vhodným způsobem a v přiměřené lhůtě, nejpozději však ve lhůtěšedesáti (60) dnů ode dne řádného oznámení vady a splnění podmínek dle bodu8.5.těchto SOP, nebo nejpozději ve lhůtě sedmdesáti pěti (75) dnů ode dneřádného oznámení vady a splnění podmínek dle bodu 8.5.těchto SOP v případě,že je k odstranění vady zapotřebí dodání náhradních dílů. Pokud budereklamovaná vada, za kterou odpovídá prodávající, jedním z těchto způsobůvypořádána, dojde k nápravě vadného plnění a k zániku jakýchkoliv jinýchnároků kupujícího v souvislosti s daným vadným plněním prodávajícího,s výjimkou nároku na náhradu skutečné a prokazatelně vzniklé škody (za ušlýzisk prodávající neodpovídá), bude-li za ni prodávající odpovědný dlepříslušných ustanovení OZ. V případě, že bude během reklamace prodávajícímzjištěno použití nebo manipulace se zbožím v rozporu s návodem k použití, jeprodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení diagnostickéhopoplatku ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých) za každouposuzovanou reklamaci.


  8.8 V případě, že se i po odstranění vadyprodávajícím podle bodu 8.6. těchto SOP u reklamovaného zboží opakovaně,nejméně ovšem třikrát (3x), vyskytne na reklamovaném zboží stejná vada, mákupující právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s bodem 7.3. těchtoSOP. Stejné právo pak náleží kupujícímu v případě, kdy se opakovaně, nejméněovšem čtyřikrát (4x), vyskytne na reklamovaném zboží různá vada.


  8.9 Prodávající neodpovídá zejména za tyto vadyzboží: a) vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, b) vznikléužíváním zboží v rozporu s účelem kupní smlouvy nebo v rozporu s obvyklýmzpůsobem užívání, c) vzniklé užíváním zboží v rozporu s dokumentacívztahující se ke zboží (zejména návodem k obsluze), jakož i v rozporus poskytnutým školením, d) způsobené zaviněným jednáním kupujícího, vadnýmpoužitím, chybou dohledu či údržby ze strany kupujícího.


  8.10 V případě uplatněné reklamace se zavazujekupující poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k tomu, abyprodávající mohl přezkoumat oprávněnost reklamace. Pokud kupující porušíuvedenou povinnost a dále pokud neumožní prodávajícímu přesvědčit se oexistenci vady, neposkytne prodávajícímu reklamované zboží, nebo nedodá velhůtě stanovené prodávajícím dostatečné podklady k tomu, aby byl prodávajícíschopen vyčíslit přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží, jsou tytoskutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nárokukupujícího z vadného plnění.


  8.11 Kupující není oprávněn jím reklamované zboží sámopravovat či s ním jinak manipulovat za účelem odstranění reklamované vady,pokud nebude písemně dohodnuto jinak.


  8.12 Pokud kupujícímu vznikne škoda v důsledkuporušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy a za tutoškodu bude dle příslušných ustanovení OZ odpovědný prodávající, budeprodávající zavázán pouze k úhradě skutečné a prokazatelně vzniklé škody,nikoliv však k úhradě ušlého zisku nebo jiných nepřímých škod, a tomaximálně do výše částky odpovídající výši kupní ceny za zboží sjednanév kupní smlouvě (limitace náhrady škody).


  8.13 Kupující nemá právo na náhradu škody vzniklév důsledku prodlení s dodávkou zboží od dodavatelů prodávajícího nezbytnéhopro splnění závazku prodávajícího dle kupní smlouvy.


  9 Ochrana osobních údajů
  9.1 Prodávající za účelem vedení uživatelského účtu a za účelemplnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje o kupujícím, které kupujícíprodávajícímu v této souvislosti sdělil.


  9.2 Osobní údaje o kupujícím bude prodávajícízpracovávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy ČR (včetněpráva EU) upravující ochranu osobních údajů, zejména v souladu s GDPR azákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.


  9.3 Svou informační povinnost vůči kupujícímu, vesmyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího zaúčelem zřízení a vedení uživatelského účtu, uzavření a plnění kupní smlouvya dále plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, plní prodávajícíprostřednictvím Zásad o zpracování osobních údajů zveřejněných na webovýchstánkách prodávajícího.

  9.4 V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k jakémukoliv výkonupráv kupujícího plynoucích ze zpracování jeho osobních údajů se můžekupující obrátit na prodávajícího prostřednictvím uživatelského rozhraní,případně může svůj dotaz, připomínku, vznesení námitky či jakýkoliv jinývýkon práv kupujícího plynoucích ze zpracování jeho osobních údajů směřovatna email: gdpr@kubousek.eu nebopísemně na adresu prodávajícího: Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice.Tyto údaje jsou zároveň kontaktními údaji prodávajícího, pokud v těchto SOPnení stanoveno jinak.


  10 Společná a závěrečná ustanovení
  10.1 Veškeré otázky kupní smlouvou nebo těmito SOPvýslovně neupravené se řídí právem České republiky s vyloučením kolizníchustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN osmlouvách o mezinárodní koupi zboží. K rozhodování veškerých sporů meziprodávajícím a kupujícím plynoucích z konkrétního obchodního vztahu jevýlučně příslušný věcně příslušný soud v Českých Budějovicích, tj. buďOkresní, nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.


  10.2 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasuprodávajícího započíst jakoukoliv svou pohledávku, ať vzniklou na základěkupní smlouvy nebo nabytou postoupením či jinak, vůči jakékoliv pohledávceprodávajícího za kupujícím, ani takovou pohledávku postoupit na třetí osobu.Kupující rovněž není oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozíhopísemného souhlasu prodávajícího jakákoliv jiná práva či povinnosti z kupnísmlouvy nebo kupní smlouvu jako celek.


  10.3 Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jakoukolivjejich část, z důvodu jakýchkoliv protipohledávek či tvrzeného nárokuz vadného plnění (např. z důvodu reklamace zboží).


  10.4 Je-li v kupní smlouvě odkazováno na její určitou přílohu,má se za to, že tato je nedílnou součástí kupní smlouvy; pokud bude rozpormezi těmito dokumenty navzájem nebo mezi těmito dokumenty a SOP, budouaplikovány v následujícím pořadí: kupní smlouva, přílohy kupní smlouvy(vyjma SOP) a jako poslední budou vždy aplikovány SOP.


  10.5 Pokud by některá ustanovení kupní smlouvy nebo těchto SOPbyla shledána částečně nebo úplně neplatnými, zdánlivými, neúčinnými nebonevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost, či vymahatelnostzbývajících ustanovení kupní smlouvy, SOP nebo těchto dokumentů jako celku.V takovém případě strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazeníneplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení novým,které se nejvíce přiblíží účelu takového ustanovení.


  10.6 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu,přičemž pro tyto účely bude za kontaktní adresu považována e-mailová adresakupujícího uvedená v uživatelském účtu.

   
  10.7 Kupující na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností. V souladu s ustanovením § 558 odst. 2OZ se výslovně vylučuje použití obchodních zvyklostí a dále je vyloučenaaplikace ustanovení § 557 a 1805 odst. 2 OZ.


  10.8 SOP ver. 20201001 jsou účinné od 1.10 2020.
   
   

   

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později